İzKF Başvuru Kılavuzu  

İzKF,  İzmir’in kültür stratejisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu  ve  öncelikleri doğrultusunda, kültürel yönetişim süreçlerini işleterek kentteki paydaşların ortak katkısıyla, kentte  varolan kültür  ve  sanat kapasitesinin  arttırılması,  tüm vatandaşların  haklarını gözeterek kültürel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, kültüre erişimin kolaylaştırılması ve kültürün, kentteki  hayatın  canlılığına ve  İzmirlilerin  esenliğine  (well-being)  katkıda bulunacak İzmir’deki tüm süreçler içinde yer edinmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 18 Kasım 2023

İzKF Başvuru Kılavuzu  

Temel Amaçlar ve Öncelikler:

İzKF,  İzmir’in kültür stratejisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu  ve  öncelikleri doğrultusunda, kültürel yönetişim süreçlerini işleterek kentteki paydaşların ortak katkısıyla, kentte  varolan kültür  ve  sanat kapasitesinin  arttırılması,  tüm vatandaşların  haklarını gözeterek kültürel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, kültüre erişimin kolaylaştırılması ve kültürün, kentteki  hayatın  canlılığına ve  İzmirlilerin  esenliğine  (well-being)  katkıda bulunacak İzmir’deki tüm süreçler içinde yer edinmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

İzKF, İzmir’de kurulu kültür ve sanat kapasitesinin kentlilerin de katılımını desteklemek ve arttırmak Üzere, onlarla birlikte geliştirilmesini, kentte kültürel üretimin İzmir’in kültürel öncelikleriyle buluşturularak teşvik edilmesi ve çeşitlendirilmesini, İzmirli kültür ve sanat aktörleri arasında proje kültürünün geliştirilmesini ve bu alanda iyi örnekler ortaya konmasını hedefler.

Bu çerçevede İzKF,  özel kesimden ve sivil toplumdan kültür Üreticileri ve sanatçıların, saptanan şeffaf kriterler doğrultusunda önerecekleri kültür ve sanat içerikli projelere destek olmak ve böylece birbiriyle ilişkili,  birbirini destekler nitelikte,  kentteki sosyal içerme, ekonomik canlanma, kentte yaşanabilirliğe katkıda bulunma ve topyekûn kalkınmaya yönelik kültürel üretimi ve paylaşımı açık çağrı ilkesi temelinde, bağımsız Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilecek bütüncül bir “Kültür ve Sanat Destek Projesi”dir.

İzKF, (1) Sanatsal ve Kültürel Proje Fikri Yarışması ve (2) Sanatsal ve Kültürel Proje Uygulama Yarışması başlıklarında iki yarışmadan oluşmaktadır.

 

            İzmir Kültür Fonu Tematik Alanları: Döngüsel Kültür

Kasım 2023 tarihli bu Açık Çağrının ana konusu, 2021 yılında İzmir'de düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi'nde dünyadaki yaşamı yeniden canlandırmak için yeni bir kavram olarak geliştirilen:  “Döngüsel Kültür”dür.  Döngüsel Kültür,  bireysel sorunları geçici olarak çözen günlük uygulamaların ötesine geçerek, insan ve doğa ile geçmiş ve gelecek arasındaki uyumu teşvik eder; kalkınmanın, ekolojinin, sosyal adaletin ve tarihin birbiriyle olan organik bağlarını önceler ve şehrimizde bütüncül ve sürdürülebilir bir dönüşümü hedefler. Döngüsel Kültür dört ayak üzerinde yükselir: Doğayla uyum, birbirimizle uyum, geçmişle uyum ve değişimle uyum:

•Doğayla Uyum

Bugün gerek küresel gerekse de yerel ölçekte doğayı bütüncül bir şekilde ele alan sürdürülebilir kentlerin inşa edilmesi, önümüzdeki yıllarda tüm canlı yaşamları daha fazla riske sokacak çoklu krizler çağında daha da önem kazanmıştır. İklim krizi, biyolojik çeşitlilik krizi, plastik krizi ve tüm bunların kesişiminde duran gıda krizine karşı döngüsel kültürün ilk ayağı, doğanın haklarını savunmak ve sürdürmek üzerine kuruludur. Sadece bu temalar olmamak kaydıyla,  insan merkezciliğin ötesinde insan olmayan canlı varlıkların yaşam hakkını savunan, yerelin tüm yaşam alanlarındaki ekolojik dengeyi, doğal yaşam ile uyumu, biyo çeşitliliği ve bunları koruma yollarını gözeten yeni bir kent modeli olarak İzmir teması bu kapsamdadır.

•Birbirimizle Uyum

Döngüsel kültürün ikinci çıkış noktasını  “birbirimizle uyum”  oluşturmaktadır.  Bu,  kentin bütününde toplumsal barışın tesisi için insan hakları, sosyal adalet ve demokrasi temelinde, haklara etkili ve eşit erişimi mümkün kılan, kültürler arası etkileşimin olumlu ve hızlandırıcı etkilerini öne çıkaran ve en nihayetinde bir arada yaşam kültürünün oluşmasını teşvik eden çok yönlü bir şehir modeli için çalışmak anlamına gelmektedir. Sadece bu temalar olmamak kaydıyla, tarihsel olarak çok kültürlü Ve çoğulcu bir kent olan İzmir’de, eşitlikçi bir kamusal akıl çerçevesinde bir arada yaşam kültürünü kurmak,  bunu tesis etmenin yöntem ve araçlarını geliştirmek,  katılımcı bir kent modeli olarak iyi örnek oluşturmak ve bunun çoğaltılmasına katkıda bulunmak bu tema kapsamındadır.

•Geçmişle Uyum

Üçüncü boyut olan geçmişle uyum, geçmişin çoklu kültürlerine uyum sağlamadan şehirlerin geleceğini tasarlamanın mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Döngüsel kültürün temel taşlarından biri olan geçmişimizle uyum ilkesi, kültürel ve doğal mirası sadece tarihi yapıların bir koleksiyonu olarak değil, şehrin kimliğinin canlı ve nefes alan bir parçası olarak görmektedir. Bu miras,  ilham ve inovasyonun kaynağıdır.  Sadece bu temalar olmamak kaydıyla;  kentsel hafızanın doğayla, sosyal adaletle, demokrasi ve bir arada yaşam kültürüyle olan ilişkisi, İzmir’in çok kültürlü kent hafızasının henüz aydınlatılmamış ya da az bilinen yönleri, İzmir'in kültürel mirasına yönelik yerel topluluklar arasında farkındalığı artırmak, İzmir’deki kültürel mirasın Türkiye ve Dünya çapındaki önemi ve bunun tanıtımı bu kapsamdadır.

•Değişimle Uyum

İzmirli kadim düşünür Herakleitos, “değişmeyen tek şey değişimdir” demiştir. Bu söz, kültürü bir dogmaya, bir ideolojiye, bir iktidar tahakkümüne dönüştürebilecek tüm olasılıkları engeller. Bu nedenle değişimle uyumu, dünyadaki diğer şehirlerle ittifak içinde daha adil ve değişime açık bir şehir yaratmak için dördüncü hareket noktamız olarak görüyoruz. Kültür ve sanat aracılığıyla kentte insan ve doğal yaşam kalitesini arttıracak yenilikçi ve demokratik araçlar geliştirmek, kentin değişen ihtiyaç ve taleplerine uygun olan interaktif çalışmalar, İzmir kültür ve sanat hayatında inovasyona dayalı büyüme ve gelişme faaliyetleri bu kapsamda ele alınabilir.

Fotoğraflar
Videolar